PORTES

Bastiments de tac airejadors amb grapes

Distribució d'altres productes
Divisió Fustes
Descripció:

És un bastiment on el capçal funciona com a sistema de ventilació. Permet que circuli l’aire entre les diferents habitacions de la vivenda, garantint a més a més l’aïllament acústic de l’envà on s’instal·la. S’aconsegueix, per tant, millorar la qualitat d’aire interior i complir amb les exigències del nou CTE (Codi Tècnic d’Edificació) que en la seva secció HS3 “Qualitat de l’aire interior” obliga a establir sistemes de ventilació a les vivendes. 

Compartir: